REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

wraz z Polityką Prywatności

obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Właścicielem oraz administratorem danych sklepu internetowego pod adresem www.lettherebegold.com jest Katarzyna Kotnowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska, ul. Św. Krzyża 7/5b, 31-028 Kraków, NIP: 6762181285, REGON: 123105695.
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.lettherebegold.com jest detaliczna oraz hurtowa sprzedaż odzieży za pośrednictwem sieci Internet. Oferta sklepu internetowego skierowana jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.
 3. Produkty dostępne w sklepie internetowym www.lettherebegold.com są nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i zostały wprowadzone na rynek polski w legalny sposób.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.lettherebegold.com - z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przez sklep internetowy www.lettherebegold.com, w szczególności sposób składania zamówień, zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz ich realizacji.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.lettherebegold.com przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt 8 i pkt 9, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z[KZ1]  Klientami, którzy są konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.
 10. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu można nawiązać za pomocą poczty elektronicznej, poprzez adresy e-mail: hello@lettherebegold.com oraz shop@lettherebegold.com Adres do korespondencji to: LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska, ul. św. Marka 22/2 21-020 Kraków.
 11. Aby skorzystać z funkcjonalności sklepu internetowego www.lettherebegold.com niezbędne jest użycie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową oraz włączenie w niej obsługi Cookies i Javascript. Zalecana rozdzielczość wyświetlania strony www.lettherebegold.com to 1024x968. lub wyższa.

 

II. DEFINICJE

 

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy, oznaczają:

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący prawa i obowiązki Klientów, Subskrybentów Newsletterów oraz Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca lub Usługodawca – Katarzyna Kotnowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska, ul. Św. Krzyża 7/5b, 31-028 Kraków, NIP: 6762181285, REGON: 123105695.
 3. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem strony internetowej http://www.lettherebegold.com
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy w którym gromadzone są dane Usługobiorcy (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego.
 8. Formularz Rejestracji  – dostępny w Sklepie internetowym formularz służący do zakładania Konta
 9. Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 11. Towar –  każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 13. Dzień roboczy -  dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 14. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Newsletter – usługa polegająca na okresowym przekazywaniu drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej (e - mail) Subskrybentów Newslettera, informacji marketingowych i handlowych przez Usługodawcę.
 16. Subskrybenci Newslettera – osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera i w tym celu dobrowolnie przekażą Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e – mail).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca świadczy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:

a)      zakładanie i prowadzenie Kont Klientów w Sklepie internetowym,

b)      umożliwienie zawierania umów sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia,

c)      subskrybowanie Newslettera przez Subskrybentów Newslettera,

 1. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 a) i c) zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 a) i c)  ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta lub rezygnację z Newslettera albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy news@lettherebegold.com
 3. W każdym czasie Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi za porozumieniem stron.
 4. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt. 1 b) zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówienia, prawidłowych informacji i danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę odbywa się z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów, w szczególności Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści zabronionych oraz naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich,

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia (bez konieczności założenia Konta) lub za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego z poziomu założonego Konta.
 3. Do założenia Konta wymagane jest wypełnienie Formularza Rejestracji i podanie następujących danych: Nazwisko, Imię, Nazwa Firmy i NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Numer telefonu, Adres poczty elektronicznej, Ulica, nr domu, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, Kraj i akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. W trakcie zakładania Konta Usługobiorca może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Towary zamieszczone na stronie Sklepu internetowego z dostępnej oferty, następnie podać jego cechy takie jak: kolor, rozmiar, ilości, a w dalszej kolejności dodać wybrane Towary do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DO KOSZYKA”. Po dodaniu Towarów do koszyka należy wybrać, czy Zamówienie będzie składane poprzez Formularz Zamówienia z poziomu Konta czy też bez konieczności uprzedniego logowania się. Następnie należy dokonać wyboru sposobu dostawy i płatności, i sfinalizować zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM”.
 6. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.
 7. Cena Towaru widoczna na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego Zamówienia i dokonuje jego podsumowania poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej: informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 9. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta informacji zwrotnej, o której mowa w pkt. 8 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 10. Potwierdzeniem zawartych Umów Sprzedaży są dołączane do przesyłek dowody zakupu. Klient może otrzymać fakturę VAT – w tym celu niezbędne jest podanie w Formularzu Zamówienia Nazwy firmy i jej siedziby oraz numeru NIP.
 11. Towary w promocji mają limitowaną liczbę sztuk i dlatego Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.

 

V. PŁATNOŚĆ

 

 1. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy Towaru.
 2. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Sklep internetowy umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:

a)      Płatność gotówką przy odbiorze za pobraniem,

b)      Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy nr konta ALIOR BANK 2224 9000 0500 0045 0050 0449 98, LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska, ul. Św. Krzyża 7/5b, 31-028 Kraków, NIP: 6762181285, REGON: 123105695, z dopiskiem w tytule przelewu „Zamówienie nr........”

c)      Płatność e-przelewem za pomocą serwisu PAYU.PL (dostępne sposoby płatności: http://www.payu.pl/dla-kupujacych/wygoda) - obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP 7792308495; REGON 300523444; numer telefonu: (+48) (61) 630 60 05 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

 1. Termin zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży wynosi 10 dni od jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

VI. DOSTAWA

 

Towary zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską DPD.

Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności, dokonanym podczas składania Zamówienia.

Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

Na termin dostawy Towaru, składa się czas kompletowania Zamówienia (od 1 do 5 Dni Roboczych) oraz czas dostawy przez przewoźnika (od 1 do 3 Dni Roboczych).

Zaleca się sprawdzenie stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (operator pocztowy, kurier, itp.) oraz spisanie odpowiedniego protokołu w przypadku uszkodzenia przesyłki powstałej w trakcie transportu, a następnie skontaktowanie się ze Sprzedawcą.

 

VII. GWARANCJA

 

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją sprzedawcy . Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą dotyczyć świadczenia przez Usługodawcę Usług, o których mowa w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu lub niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy/Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@lettherebegold.com.
 3. Reklamacje powinny zawierać wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości – w przypadku reklamacji Usług, lub opis, datę wystąpienia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania.
 4. Reklamacje powinny zawierać również dane kontaktowe zgłaszającego.
 5. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 6. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową, należy go dostarczyć na adres: LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska, ul. św. Marka 22/2 21-020 Kraków.
 7. sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca/Sprzedawca, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, informuje składającego reklamację w sposób o którym mowa w pkt. 2,

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie go do przesyłki zawierającej zwracany Towar.
 2. Oświadczenie i/lub zwracany Towar należy przesłać na adres: LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska, ul. Św. Krzyża 7/5b, 31-028 Kraków.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupionego Towaru wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego albo w inny wskazany przez niego sposób. Konsument odstępujący od umowy ponosi jedynie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Subskrybentów Newslettera jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422)
 2. Zarówno Klienci jak i Subskrybenci Newslettera podają dane osobowe dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umów i otrzymywania Newslettera.
 3. Dane osobowe Klientów oraz Subskrybentów Newslettera są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Klientom oraz Subskrybentom Newslettera przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, a także żądania usunięcia oraz inne uprawnienia przewidziane w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 5. Klienci oraz Subskrybenci Newslettera mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje takie nie będą rozsyłane, jeżeli Klienci oraz Subskrybenci Newslettera nie wyrażą na to zgody.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Umów i czynności dotyczących usług  realizowanych przez Usługodawcę w ramach Sklepu internetowego.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego www.lettherebegold.com tj. 01.08.2014 i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, które wiążą Klientów pod warunkiem, że zostali oni o tych zmianach prawidłowo powiadomieni i nie wypowiedzieli umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zawartych Umów i zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 4. W przypadku braku zgody Klienta na wprowadzenie zmian w Regulaminie może on usunąć swoje Konto.
 5. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami, prawa, zastosowanie znajdują te przepisy w miejsce zakwestionowanych zapisów Regulaminu.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego  rozstrzygane będą przez Sądy właściwe zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XII. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 

 1. Wszelkie prawa autorskie związane ze Sklepem internetowym są zastrzeżone, w szczególności prawa do tekstu, użytych elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, baz danych, układu, koncepcji i innych elementów Sklepu internetowego są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.
 2. Nazwa Sklepu internetowego podlega ochronie prawnej.
 3. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowania, modyfikowania, przerabiania w jakikolwiek sposób elementów Sklepu internetowego zarówno w całości lub w części.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

wraz z Polityką Prywatności obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Właścicielem oraz administratorem danych sklepu internetowego pod adresem www.lettherebegold.com jest Katarzyna Kotnowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska, ul. Św. Krzyża 7/5b, 31-028 Kraków, NIP: 6762181285, REGON: 123105695.
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.lettherebegold.com jest detaliczna oraz hurtowa sprzedaż odzieży za pośrednictwem sieci Internet. Oferta sklepu internetowego skierowana jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.
 3. Produkty dostępne w sklepie internetowym www.lettherebegold.com są nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i zostały wprowadzone na rynek polski w legalny sposób.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.lettherebegold.com - z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przez sklep internetowy www.lettherebegold.com, w szczególności sposób składania zamówień, zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz ich realizacji.
 6. Niniejszy Regulamin wypełnia także obowiązki informacyjne wobec Klientów nałożone przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 7. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.lettherebegold.com przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt 9 i pkt 10, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.
 11. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu można nawiązać za pomocą poczty elektronicznej, poprzez adresy e-mail: hello@lettherebegold.com oraz shop@lettherebegold.com Adres do korespondencji to: LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska, ul. św. Marka 22/2 21-020 Kraków.
 12. Aby skorzystać z funkcjonalności sklepu internetowego www.lettherebegold.com niezbędne jest użycie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową oraz włączenie w niej obsługi Cookies i Javascript. Zalecana rozdzielczość wyświetlania strony www.lettherebegold.com to 1024 x 768 lub wyższa.

 

II. DEFINICJE

 

Użyte w dalszej części Regulaminu terminy, oznaczają:

 

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący prawa i obowiązki Klientów, Subskrybentów Newsletterów oraz Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca lub Usługodawca – Katarzyna Kotnowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska, ul. Św. Krzyża 7/5b, 31-028 Kraków, NIP: 6762181285, REGON: 123105695.
 3. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem strony internetowej http://www.lettherebegold.com
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy w którym gromadzone są dane Usługobiorcy (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego.
 8. Formularz Rejestracji  – dostępny w Sklepie internetowym formularz służący do zakładania Konta, wymagający podania danych do logowania: adresu e-mail i hasła.
 9. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 11. Towar –  każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 13. Dzień roboczy -  dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 14. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Newsletter – usługa polegająca na okresowym przekazywaniu drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej (e - mail) Subskrybentów Newslettera, informacji marketingowych i handlowych przez Usługodawcę.
 16. Subskrybenci Newslettera – osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera i w tym celu dobrowolnie przekażą Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e – mail).

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca świadczy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne:

a)      zakładanie i prowadzenie Kont Klientów w Sklepie internetowym,

b)      umożliwienie zawierania umów sprzedaży za pomocą Koszyka,

c)      subskrybowanie Newslettera przez Subskrybentów Newslettera,

 1. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 a) i c) zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 a) i c)  ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta lub rezygnację z Newslettera albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy news@lettherebegold.com
 3. W każdym czasie Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi za porozumieniem stron.
 4. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt. 1 b) zawierana jest na czas określony – realizacji zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towarów w Sklepie internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania w Formularzu Rejestracji lub formularzach Koszyka, prawidłowych informacji i danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę odbywa się z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów, w szczególności Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści zabronionych oraz naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich,

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia za pomocą Koszyka. Zamówienie może być złożone bez konieczności utworzenia Konta w Sklepie internetowym.
  1. Do założenia Konta wymagane jest wypełnienie Formularza Rejestracji i akceptacja treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu Rejestracji na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Po założeniu Konta w celu składania Zamówień należy podać następujące dane: Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy i NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Adres, Kod Pocztowy, Miasto, Kraj, Numer telefonu, Adres poczty elektronicznej.
  2. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Usługobiorcą, a Sklepem internetowym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep internetowym na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. W trakcie zakładania Konta Usługobiorca może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
   1. Wszelkie czynności związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego oraz wykonywanie praw i obowiązków Klienta – w przypadku gdy jest nim osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów.
   2. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Towary zamieszczone na stronie Sklepu internetowego z dostępnej oferty, następnie podać ich rozmiar i ilość, a w dalszej kolejności dodać wybrane Towary do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po dodaniu Towarów do Koszyka należy wybrać:

1)      Sposób dostawy,

2)      Rodzaj płatności

3)      Podać ewentualne uwagi do Zamówienia,

4)      Wskazać dane niezbędne do realizacji  Zamówienia: Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy i NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Adres, Kod Pocztowy, Miasto, Kraj, Adres poczty elektronicznej, Inne dane wysyłkowe.

Następnie należy dokonać potwierdzenia Zamówienia i sfinalizować je poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. ZAMÓW”.

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.
 2. Cena Towaru widoczna na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego Zamówienia i dokonuje jego podsumowania poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej: informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 4. Z chwilą potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta informacji zwrotnej, o której mowa w pkt. 8 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Potwierdzeniem zawartych Umów Sprzedaży są dołączane do przesyłek dowody zakupu (paragony fiskalne). Klient może otrzymać fakturę VAT – w tym celu niezbędne jest podanie w formularzach Koszyka Nazwy firmy i jej siedziby oraz numeru NIP.
 6. Towary w promocji mają limitowaną liczbę sztuk i dlatego Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.

 

V. PŁATNOŚĆ

 

 1. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy Towaru.
 2. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
 3. Sklep internetowy umożliwia Klientowi wybór następujących sposobów płatności:

a)      Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy nr konta ALIOR BANK 2224 9000 0500 0045 0050 0449 98, LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska, ul. Św. Krzyża 7/5b, 31-028 Kraków, NIP: 6762181285, REGON: 123105695, z dopiskiem w tytule przelewu „Zamówienie nr........”

b)      Płatność e-przelewem za pomocą serwisu PAYU.PL (dostępne sposoby płatności: http://www.payu.pl/dla-kupujacych/wygoda) - obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP 7792308495; REGON 300523444; numer telefonu: (+48) (61) 630 60 05 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

c)      Płatność e-przelewem za pośrednictwem usługi PayPal, http://www.paypal.com

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

VI. DOSTAWA

 

 1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 2. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską DPD.
 3. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności, dokonanym podczas składania Zamówienia.
 4. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu Koszyka.
 5. Na termin dostawy Towaru, składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy przez przewoźnika. Czas dostawy Towaru wynosi nie więcej niż 15 dni Roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Zaleca się sprawdzenie stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (operator pocztowy, kurier, itp.) oraz spisanie odpowiedniego protokołu w przypadku uszkodzenia przesyłki powstałej w trakcie transportu, a następnie skontaktowanie się ze Sprzedawcą.

 

VII. GWARANCJA

 

Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą dotyczyć świadczenia przez Usługodawcę Usług, o których mowa w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu lub niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Usługodawcy/Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@lettherebegold.com
 3. Reklamacje powinny zawierać wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości – w przypadku reklamacji Usług, lub opis, datę wystąpienia niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży i zgłoszenie odpowiedniego żądania.
 4. Reklamacje powinny zawierać również dane kontaktowe zgłaszającego.
 5. Sklep internetowy odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 6. W przypadku wadliwości Towaru Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towaru na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony Sklep internetowy albo Sklep internetowy nie wymienił Towaru  na wolny od wad, ani tej wady nie usunięto.
 7. W każdym z przypadków określonych w pkt. 6, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty tej dostawy ponosi Sklep internetowy.
 8. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową, należy go dostarczyć na adres: LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska, ul. św. Marka 22/2 21-020 Kraków.
 9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca/Sprzedawca, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, informuje składającego reklamację w sposób o którym mowa w pkt. 2. Jeżeli Sklep internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni należy uznać, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego Towaru. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 2. Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu ceny zakupionego Towaru wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego albo w inny wskazany przez niego sposób. Konsument odstępujący od umowy ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Subskrybentów Newslettera jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422)
 2. Zarówno Klienci jak i Subskrybenci Newslettera podają dane osobowe dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umów i otrzymywania Newslettera.
 3. Dane osobowe Klientów oraz Subskrybentów Newslettera są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Klientom oraz Subskrybentom Newslettera przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, a także żądania usunięcia oraz inne uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych..
 5. Klienci oraz Subskrybenci Newslettera mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje takie nie będą rozsyłane, jeżeli Klienci oraz Subskrybenci Newslettera nie wyrażą na to zgody.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Umów i czynności dotyczących usług  realizowanych przez Usługodawcę w ramach Sklepu internetowego.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego www.lettherebegold.com tj. 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, które wiążą Klientów pod warunkiem, że zostali oni o tych zmianach prawidłowo powiadomieni i nie wypowiedzieli umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zawartych Umów i zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 4. W przypadku braku zgody Klienta na wprowadzenie zmian w Regulaminie może on usunąć swoje Konto.
 5. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami, prawa, zastosowanie znajdują te przepisy w miejsce zakwestionowanych zapisów Regulaminu.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego  rozstrzygane będą przez Sądy właściwe zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.ihkrakow.internetdsl.pl oraz na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

XII. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 

 1. Wszelkie prawa autorskie związane ze Sklepem internetowym są zastrzeżone, w szczególności prawa do tekstu, użytych elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, baz danych, układu, koncepcji i innych elementów Sklepu internetowego są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.
 2. Nazwa Sklepu internetowego podlega ochronie prawnej.
 3. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowania, modyfikowania, przerabiania w jakikolwiek sposób elementów Sklepu internetowego zarówno w całości lub w części.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sklep internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności.

W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy na korzystanie z usługi polegającej na zakładaniu i prowadzeniu Kont Klientów w Sklepie internetowym oraz subskrybowaniu Newslettera przez Subskrybentów Newslettera, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 

W celu rezygnacji z zakupu lub innych usług świadczonych przez nasz Sklep internetowy, poinformuj nas o tym składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy dowolnym kanałem porozumiewania się odległość. Możesz to zrobić wysyłając oświadczenie na adres: shop@lettherebegold.com lub pisemnie, w szczególności możesz skorzystać w tym celu ze wzoru odstąpienia od umowy (jednak nie jest to obowiązkowe):

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

 

LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska

ul. Św. Krzyża 7/5b

31-028 Kraków.

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług przez Sklep internetowy LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska

 

Data zawarcia umowy to ......................................................................,

Data odbioru ...........................................................................................

Przedmiot umowy ......................................................................,

 

Imię i nazwisko....................................................................

E-mail: …………………………………………………..

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zwracany Towar należy przesłać na adres:

LET THERE BE GOLD Katarzyna Kotnowska

ul. Św. Krzyża 7/5b

31-028 Kraków.