Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LET THERE BE GOLD

 

Dla zagwarantowania naszym Klientom jasnych i precyzyjnych warunków dokonywania zakupów w sklepie internetowym LET THERE BE GOLD, stworzyliśmy niniejszy Regulamin. W Regulaminie określono zasady korzystania ze sklepu internetowego LET THERE BE GOLD, dostarczania i realizacji zamówień, dokonywania płatności oraz przysługujących Klientowi uprawnień z zakresu reklamacji towaru oraz odstąpienia od umowy. Niniejszy Regulamin kierowany jest do konsumentów w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

 

Sklep LET THERE BE GOLD dostępny jest na stronie internetowej www.lettherebegold.com Właścicielem sklepu jest Katarzyna KOTNOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LET THERE BE GOLD Katarzyna KOTNOWSKA (adres: Kraków, ul. Św. Krzyża 7 lok. 5b, 31-028), NIP: 6762181285, REGON: 123105695.

Wskazany adres nie jest adresem sklepu stacjonarnego ani domyślnym punktem odbioru Produktów.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania ze sklepu internetowego LET THERE BE GOLD prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@lettherebegold.com lub za pośrednictwem danych wskazanych poniżej, w punkcie „Kontakt”.

 

DEFINICJE

 1. Jeżeli w treści Regulaminu nie zastrzeżono inaczej, następującym zwrotom pisanym wielkimi literami nadano następujące znaczenie:

 

Adres E-mail

 

oznacza adres e – mail podany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie oraz składania zamówienia.

 

Let There be Gold

oznacza Katarzynę KOTNOWSKĄ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LET THERE BE GOLD Katarzyna KOTNOWSKA (adres: Kraków, ul. Św. Krzyża 7 lok. 5b, 31-028), NIP: 6762181285, REGON: 123105695

 

Formularz Zamówienia

oznacza formularz dostępny na stronie internetowej lettherebegold.com za pomocą którego Klient może składać zamówienia w Sklepie;

Klient

 

oznacza osobę zamierzającą dokonać lub dokonującą zakupów w Sklepie, przy czym niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do Klientów mających status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego tj. osoby fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto

 

oznacza Konto utworzone przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie;

 

Koszyk

oznacza funkcjonalność Sklepu w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia przed jego złożeniem, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności

 

Regulamin

oznacza niniejszy Regulamin;

 

Sklep

oznacza sklep internetowy LET THERE BE GOLD dostępny na stronie www.lettherebegold.com

Produkt

oznacza dostępny w sklepie internetowym towar, który może być przedmiotem Umowy z Klientem;

Umowa

oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a LET THERE BE GOLD w przedmiocie zakupu Produktu w Sklepie;

Zamówienie

oznacza oświadczenie woli Klienta składane poprzez wysłanie Formularza Zamówienia za pomocą strony internetowej Sklepu, którego celem jest zawarcie Umowy.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży oraz akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Dla korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego Klientowi korzystanie z przeglądarki internetowej, (ii) jednej ze wskazanych przeglądarek internetowych: (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Internet Explorer, (d) Safari; (iii) dostępu do Internetu; (iv) aktywnego konta e-mail.
 3. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnienia do określania postanowień planowanej umowy w drodze indywidualnych uzgodnień (negocjacji) z LET THERE BE GOLD.
 5. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu zagwarantowanie uprawnień służących Klientowi jako konsumentowi, w szczególności nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z jakimkolwiek przepisem powszechnie obowiązującego prawa, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 

REJESTRACJA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może złożyć Zamówienie poprzez swoje Konto, dostępne po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.lettherebegold.com lub bez rejestrowania się przy równoczesnym podaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia i dostarczenia Klientowi zamówionego Produktu.
 2. W celu dokonania rejestracji Klient podaje następujące dane osobowe:

(i)             Imię;

(ii)           Nazwisko;

(iii)          Adres e-mail;

(iv)          Adres korespondencyjny;

(v)           Telefon.

 1. Powyższe dane mogą być zmienione lub uzupełnione w zakładce „Moje Konto” dostępnej na stronie internetowej www.lettherebegold.com
 2. Proces Rejestracji wymaga także podania i potwierdzenia hasła, które nadaje wyłącznie Klient.
 3. Klient dokonuje rejestracji poprzez kliknięcie pola Wyślij oraz wprowadzenie Formularza do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby LET THERE BE GOLD mógł się z nim zapoznać.
 4. Dane podane przez Klienta podczas procesu rejestracji lub przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.
 5. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez LET THERE BE GOLD danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Podczas Rejestracji Klient może poprzez zaznaczenie odpowiedniego checboxa wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany przez siebie adres e-mail newslettera Sklepu.
 6. Po zakończeniu procesu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto, na które Klient loguje się poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz wskazanego hasła.
 7. W celu złożenia zamówienia z pominięciem procesu rejestracji Klient musi podać dane osobowe określone w pkt. 10 Regulaminu.
 8. Klient może składać zamówienia stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 oraz 661 kodeksu cywilnego skierowaną do LET THERE BE GOLD, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie każdego dnia tygodnia dwadzieścia cztery godziny na dobę. Zamówienia złożone w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w następnym dniu roboczym.
 9. Wszystkie ceny Produktów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które podawane są osobno, w Koszyku Sklepu. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego
 10. Zamówienie składane jest poprzez:

(i)             dodanie określonego Produktu do Koszyka;

(ii)           kliknięcie „Przejdź do Kasy” we właściwej zakładce sklepu;

(iii)          wskazanie sposobu dostawy (dostawa przez kuriera DPD lub po indywidualnym umówieniu poprzez odbiór osobisty w Krakowie)

(iv)          wskazanie sposobu płatności;

(v)           kliknięcie „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz wprowadzenie zamówienia do środka komunikacji elektronicznej w ten sposób, żeby LET THERE BE GOLD mógł się z nimi zapoznać;

.

 1. Umowa zawarta zostaje z chwilą otrzymania przez LET THERE BE GOLD Zamówienia, będącego oświadczeniem woli Klienta, oraz po przesłaniu na Adres e-mail Klienta powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji Zamówienia. Przyczyną nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji mogą być w szczególności przypadki: nieprawidłowego lub niepełnego wypełnienia formularza Zamówienia, uniemożliwiającego realizację Zamówienia, niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy producenta, dystrybutora lub hurtownika.
 2. Utrwalenie i potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi na Adres e-mail podsumowania Zamówienia w formie wiadomości e-mail. Potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku (w wersji papierowej), zostaje przekazane Klientowi wraz z dostarczeniem Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
 3. Realizacja Umowy następuje:

(i)             poprzez osobisty odbiór Produktu przez Klienta w Krakowie, na zasadach indywidualnie umówionych z LET THERE BE GOLD lub dostawę Produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

(ii)           po uregulowaniu przez Klienta należności za zamówiony Produkt, tj. po dokonaniu opłaty za przesyłkę stosownie do wybranego sposobu dokonania płatności określonych w punkcie 25.

 1. LET THERE BE GOLD wskazuje, iż cyklicznie realizuje Zamówienia w trybie PRE-ORDER, o czym każdorazowo informuje na swojej stronie internetowej lub na profilach w mediach społecznościowych. Warunkiem skutecznego dokonania Zamówienia w trybie PRE-ORDER jest dokonanie zamówienia Produktów objętych ww. trybem w terminie każdorazowo określonym przez LET THERE BE GOLD oraz dokonanie przedpłaty we wskazanym terminie. Szczegółowe warunki Zamówień w trybie PRE-ORDER każdorazowo określane są na stronie internetowej Sklepu lub profilach Sklepu w mediach społecznościowych.
 2. Klient zobowiązany jest należycie chronić dostęp do Konta oraz używanych przez siebie urządzeń, w tym urządzeń przenośnych, w sposób uniemożliwiający składanie Zamówień osobom trzecim. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie operacje dokonywane za pośrednictwem jego Konta lub przy wykorzystaniu Adresu e-mail.
 3. Produkt dostarczany jest bez jakichkolwiek wad i usterek.
 4. Produkt dostarczany jest na wskazany przy składaniu zamówienia adres korespondencyjny, chyba, że Klient wyraźnie zastrzeże inny adres właściwy dla dostawy Produktu. LET THERE BE GOLD nie odpowiada za opóźnienie w dostarczeniu Produktu lub jego niedostarczenie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego, niedokładnego lub nieaktualnego adresu korespondencyjnego.
 5. Zamówienia realizowane są przez Kurierów DPD.

W razie niepodjęcia przesyłki w terminie zastosowanie znajduje regulamin powyższego dostawcy. Koszty niepodjętej w terminie przesyłki obciążają Klienta.

 1. LET THERE BE GOLD nadaje Produkt w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni robocze od dnia zaksięgowania pełnej wpłaty za Zamówienie.
 2. LET THERE BE GOLD dostarcza Towar na terytorium Polski oraz
 3. LET THERE BE GOLD może zmienić asortyment Produktów w sklepie internetowym, ich ceny oraz koszty dostawy. Nie zmieni to Umowy sprzedaży zawartej przed powyższymi zmianami.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna KOTNOWSKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LET THERE BE GOLD Katarzyna KOTNOWSKA (adres: Kraków, ul. Św. Krzyża 7 lok. 5b, 31-028), NIP: 6762181285, REGON: 123105695.
 2. LET THERE BE GOLD przetwarza wskazane w pkt 10 Regulaminu dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
 3. Klient może udzielić dodatkowej zgody na otrzymywanie na podany Adres e-mail od LET THERE BE GOLD newslettera. Zgoda ta jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość składania Zamówień.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji Zamówienia.
 5. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe. LET THERE BE GOLD nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy Zamówienia w przypadku podania danych osobowych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych lub nieaktualnych.
 6. Klient ma dostęp do swoich danych osobowych, może żądać ich poprawy, aktualizacji lub usunięcia.

 

PŁATNOŚĆ

 1. LET THERE BE GOLD dopuszcza następujące formy płatności:

(i)             płatność gotówką – jedynie w przypadku osobistego odbioru Produktu w sposób wskazany w pkt 23 ppkt (i);

(ii)           przelewem na rachunek bankowy numer:

(iii)          Alior Bank 22249000050000450050044998

Katarzyna KOTNOWSKA LET THERE BE GOLD

(iv)          poprzez serwis PayU;

(v)           poprzez serwis PayPal.

 1. Wpłaty powinny być zaksięgowane na rachunku bankowym LET THERE BE GOLD w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty we wskazanym terminie, Zamówienia ulegają automatycznemu anulowaniu.

 

ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA

 1. Od momentu otrzymania na Adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, stanowiącego przyjęcie złożonej przez Klienta oferty, nie jest możliwa zmiana lub anulowanie Zamówienia przez Klienta.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Zamówienia na wskazany przez Klienta adres.
 3. W przypadku, w którym zamówione przez Klienta Produkty w ramach jednego Zamówienia dostarczane będą osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia na wskazany przez Klienta adres ostatniej rzeczy, partii lub części Produktów.
 4. Klient może odstąpić od Umowy:

(i)             Pisemnie – kierując stosowne oświadczenie (wzór dostępny poniżej) na podany adres LET THERE BE GOLD w ciągu 14 dni od daty doręczenia Produktu na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny (decyduje data stempla pocztowego);

(ii)           Mailowo – poprzez skierowanie oświadczenia na adres mailowy hello@lettherebegold.com w ciągu 14 dni od daty doręczenia Produktu na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny (decyduje data przesłania wprowadzonych przez Klienta danych);

 1. Skuteczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu skutkuje uznaniem Umowy za niezawartą.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Klient i LET THERE BE GOLD są zobowiązane do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony, tj.

(i)             Klient zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy do zwrotu zakupionych Produktów na adres LET THERE BE GOLD (zwrot następuje na koszt Klienta), przy czym dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest nadanie przesyłki przed upłynięciem 14. dnia;

(ii)           LET THERE BE GOLD zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta z tytułu Umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez LET THERE BE GOLD, LET THERE BE GOLD nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot należności następuje za pomocą takiego samego sposobu płatności, w jaki nastąpiła zapłata za Produkt, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

 1. Możliwy jest jedynie zwrot Produktu kompletnego i nienoszącego jakichkolwiek śladów użytkowania, ponad użytkowanie niezbędne dla stwierdzenia zgodności dostarczonego Produktu z Umową.
 2. LET THERE BE GOLD niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu w inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, LET THERE BE GOLD nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. LET THERE BE GOLD może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

REKLMACJE

 1. LET THERE BE GOLD ponosi odpowiedzialność względem Klienta za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 2. W przypadku, gdy Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługuje uprawnienie złożenia reklamacji i skorzystania z uprawnień przewidzianych na wypadek wady rzeczy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności z art. 5561 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacji nie podlegają wady powstałe w wyniku niedbałego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem używania Produktu.
 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że LET THERE BE GOLD niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez LET THERE BE GOLD albo LET THERE BE GOLD nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Klient ma także prawo, zamiast zaproponowanego przez LET THERE BE GOLD usunięcia wady żądać wymiany Produktu na Produkt na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez LET THERE BE GOLD. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
 8. Adres, na który należy kierować reklamacje to: ul. Św. Krzyża 7 lok. 5b, 31-028 Kraków.
 9. Reklamacje mogą być składane:

(i)             - elektronicznie na adres poczty email sprzedawcy: hello@lettherebegold.com

(ii)            - pisemnie, poprzez przesyłanie reklamacji na adres: ul. Św. Krzyża 7 lok. 5b, 31-028 Kraków.

 1. W zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, okoliczność uzasadniającą złożenie reklamacji, datę stwierdzenia wadliwości produktu. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien odesłać na koszt sprzedawcy Produkt będący przedmiotem reklamacji.
 2. LET THERE BE GOLD udzieli odpowiedzi Klientowi wraz z podaniem stanowiska w odniesieniu do żądań zawartych w reklamacji w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi na reklamacje uznaje się, iż została ona przez Sprzedawcę przyjęta jako zasadna.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

PROMOCJE

 1. Promocje w postaci zniżek, kodów rabatowych oraz bonów rabatowych nie łączą się ze sobą.
 2. Szczegółowe warunki każdej promocji określane są każdorazowo w regulaminie danej promocji dostępnym na Stronie internetowej Sklepu.

 

KONTAKT

 1. W razie pytań lub wątpliwości Klient może kontaktować się z LET THERE BE GOLD za pośrednictwem:

(i)              Poczty e-mail pod adresem hello@lettherebegold.com

(ii)            poczty tradycyjnej kierowanej na adres: ul. Św. Krzyża 7 lok. 5b, 31-028 Kraków;

 

Uwagi końcowe

 1. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w Sklepie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku sporu pomiędzy LET THERE BE GOLD a Klientem, Klientowi służy uprawnienie do polubownego rozstrzygnięcia sporu poprzez:

      - wystąpienie do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta;

            - wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

- wystąpienie do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego;

            - mediację;

Klient jest nadto uprawniony do uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze sprzedawcą w Federacji Konsumentów

 1. LET THERE BE GOLD zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany Produktów lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 2. LET THERE BE GOLD nie ponosi odpowiedzialność za brak możliwości realizacji Zamówienia lub opóźnienie w jego realizacji wynikające z okoliczności niezależnych od LET THERE BE GOLD, w szczególności od działania siły wyższej. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie nie będzie możliwa z uwagi na działanie siły wyższej lub przypadki losowe, za które LET BE THERE nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedający skontaktuje się niezwłocznie z Klientem celem ustalenia dalszych losów Zamówienia
 3. Regulamin znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do konsumentów.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 maja 2018 Regulamin może ulec zmianie, jednak zmiana ta nie będzie miała zastosowania do już złożonych Zamówień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Katarzyna Kotnowska LET THERE BE GOLD

ul. Św. Krzyża 7 lok. 5b

31-028 Kraków.

 

………………………………..

Dane Kupującego

 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:…………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………..

- numer zamówienia………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………

- numer rachunku bankowego do dokonania zwrotu…………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl